Kamu Maliyesi Final Soruları Cevapları

SeLeN

Yönetici
Editör
#1
Sponsorlu Bağlantılar
aöf maliye dersleri - kamu maliyesi test soruları ve cevapları

1- Liberalizmin öncüsü olan iktisadi düşünce akımı aşağıdakilerden hangisidir?
b - Fizyokrasi

2- Yerel düzeyde mal ve hizmet sunmakla yükümlü kamu idareleri aşağıdakilerden hangisidir?
d - Mahalli idareler

3- Devletin piyasa mekanizmasına karışarak toplum refahının dağılımında adaleti sağlaması
aşağıdaki görevlerinden hangisinin kapsamına girer?
a - Gelir dağılımı

4- Aşağıdakilerden hangisi ortak mal kaynaklardan biri değildir?
c - Bakır madeni çıkarma alanları

5- Ödeme gücüne göre vergilemede bireyler kamu malından elde ettikleri faydadan daha az
ödeme yaptıklarında aşağıdakilerden hangisi ortaya çıkmaktadır?
e - Mali rant

6- Üretimlerinde zararlı gazları kullananların ozon tabakasını delmeleri sonucu güneş ışınlarının
insalara zarar vermesi aşağıdaki dışsallıklardan hangisine bir ornektir?
a - Üreticiden tüketiciye

7- Oylamada bir alternatifin kazanması için gerekli oy oranının azalması seçmenlerin durumlarında
aşağıdakilerden hangisine neden olur?
b - Azınlıkta kalanların artması ve zarar etmeleri

8- Gelecek dönemlere kalıcı varlıklara yapılan ekonominin üretim gücünü doğrudan arttırmaya yönelik
olan kamu harcamalarına ne ad verilir?
c - Yatırım harcamaları

9- Aşağıdakilerden hangisi kamu harcamalarının görünürde artış nedenlerinden biridir?
d - Paranın değerindeki düşüşler

10- İşletme masraflarını karşılamak için yasa koyucu tarafından bütçe dışı kaynakların tahsis edilmemiş
olması durumunda aşağıdaki fayda - maliyet analizi karar verme kurallarından hangisinin kullanılması daha
uygun olur?
b - Fayda-maliyet oranı yöntemi

11- Aşağıdaki bütçeleme sistemlerinde hangisinde kamu hizmetlerinin miktar ve niteliklerinden daha çok
hizmetleri yapacak örgütlerin ihtiyaçları dikkate alınır?
c - Geleneksel bütçe sistemi

12- Türkiye'de kamu kesimi bütçesinin gelir tarafı aşağıdakilerden hangisi tarafından hazırlanmaktadır.
a - Maliye bakanlığı

13- Aşağıdaki bütçeleme sistemlerinden hangisi kamu yönetiminde eldeki kaynaklara en çok hizmet çıktısının
elde edilmesini sağlamak amacıyla geliştirilmiştir?
e - Performans bütçe sistemi

14- Belirli bir hizmetin veya işin görülmesi için yetkili makamlardan alınan izin karşılığı ödenen paralara
ne ad verilir?
d - Resim

15- Bölünemez nitelikteki kamusal malların finansmanı genellikle aşağıdakilerden hangisiyle sağlanır?
a - Vergilerle

16- Aşağıdaki terimlerden hangisi vergi benzeri gelirlerle eş anlamlı olarak kullanılmaktadır?
e - Parafiskal gelir

17- Aşağıdakilerden hangisi Adam Smith'in klasik vergileme ilkelerinden biri değildir?
c - Tarafsızlık

18- Vergi yükünün kişiler arasında kamusal mal ve hizmetlerden elde ettikleri fayda ile bağlantılı olarak
paylaştırılmasını içeren vergileme ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
d - Faydalanma

19- Vergilemede eşitlere eşit muamele yapılmasını öngören adalet aşağıdakilerden hangisidir?
b - Yatay adalet

20- Bir verginin tahsil edilmesini tahsilat öncesini ve sonrasını kapsayan çeşitli aşamalardan oluşan ve
pek çok unsurun bir araya geldiği ilişkiler bütününe ne ad verilir?
e - Vergielndirme süreci

21- Verginin üzerinden alındığı şeye ne ad verilir?
a - verginin konusu

22- Ücret gelirlerinden kesilen verginin işveren tarafından vergi dairesine mükellefler adına yatırılmasında
işverenin vergi yasaları karşısındaki durumu aşağıdakilerden hangisidir?
c - Vergi sorumlusu

23- Aşağıdakilerden hangisi subjektif bir yük olarak vergi baskısını hisssetmez?
d - Tüzel kişiler

24- Mükelleflerin daha az çalışarak gelir düzeylerini vergi sonrası düzeye göre ayarlamalarına ne ad verilir?
b - Verginin ikame etkisi

25- Aşağıdakilerden hangisi gelir üzerinden alınan vergilerden biridir?
E - Kurumlar vergisi

26- Geliri bir gerçek kişinin belli bir dönemde harcamalarıyla varlıklarında meydana gelen artış veya azalışların
toplamı olarak tanımlayan teori aşağıdakilerden hangisidir?
d - Net artış teorisi

27- Devletin bütçe açıklarını borçla finansmanın dışlama etkisi nedeniyle kısa dönemdeki etkisi aşağıdakilerden hangisidir?
b - Yatırımları azaltması

28- Monetaristlere göre enflasyonun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
a - Parasal büyüme

29- İl özel idarelerinin bütçelerini aşağıdakilerden hangisi hazırlar?
c - Vali

30- Belli bir kamu hizmetinin merkezin dışında bağımsız bir örgüte bırakılmasına ne ad verilir?
e - Hizmet yerinden yönetim


alıntı
 

Üst