Felsefe Dersi Test Soruları ve Cevapları

SeLeN

Yönetici
Editör
#1
Sponsorlu Bağlantılar
aöf felsefe dersleri - felsefe test soruları ve cevapları

1. Sanat bilgisi için aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
A) Özneldir.
B) Yaratıcı insan aklının ürünüdür.
C) Sanat üretiminin amacı estetik
hazdır.
D) Sanat bilgisi objelere ilişkin kesin
ve doğru bilgiler verir.


2. Aşağıdakilerden hangisi felsefe
bilgisinin özelliklerinden
değildir?
A) Birleştirici ve bütünleştiricidir.
B) Yığılan bir bilgidir.
C) Evrenseldir.
D) Nesneldir.


3. Felsefenin ve dinin ortak amacı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Doğayı insan lehine değiştirmek
B) Gözlenebilir olguları açıklamak
C) Evreni ve insanı anlamak
D) Güzel olanı bulmak


4. Aşağıdakilerden hangisi bilgi
kuramının temel sorularından
biri değildir?
A) Doğru bilgiye ulaşmak mümkün
müdür?
B) Davranışlarımızda iyi olan yön
nedir?
C) Bilginin kaynağı nedir?
D) Bilgimiz kesin midir?


5. Genelgeçer doğru bilginin insan
için olanaksız olduğunu
dile getiren akım aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Empirizm B) Pragmatizm
C) Septisizm D) Fenomenoloji


6. Aşağıdakilerden hangisi, pozitivizm
akımının temsilcilerindendir?
A) I. Kant B) H. Bergson
C) J. Locke D) A. Comte


7. Aşağıdakilerden hangisi
Platon’un bilgi konusundaki
görüşlerindendir?
A) Tüm bilgilerimizin kaynağı deney
ve alışkanlıklardır.
B) Bilgimizin kaynağı akıl ve deneydir.
C) Doğru bilgi ideaların bilgisidir.
D) Yarar sağlayan bilgi, doğru bilgidir.


8. Kelime anlamı “eleştiricilik”
olan felsefe akımı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Kritisizm
B) Pozitivizm
C) Pragmatizm
D) Fenomenoloji


9. Aşağıdakilerden hangisi fenomenoloji
akımını savunan filozoflardandır?
A) L. Wittgenstein
B) H. Bergson
C) D. Hume
D) E. Husserl


10. “Doğruluğu ve gerçekliği tek
yanlı olarak, yalnızca eylemlerin
sonuçları ile değerlendiren ve
onlara yalnızca sağladığı “fayda”
açısından bakan yaklaşımdır.”
Yukarıda açıklanan felsefe akımı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Pragmatizm
B) Kritisizm
C) Empirizm
D) Analitik Felsefe


11. Aşağıdakilerden hangisi bilimi,
bilim adamlarının bir etkinliği
olarak benimseyen yaklaşımın
temsilcilerindendir?
A) C. G. Hempel
B) H. Reichenbach
C) S. Toulmin
D) R. Carnap


12. Aşağıdakilerden hangisi “klasik
bilim anlayışının” dayandığı
temel görüşlerden değildir?
A) Bilim, nesnel gerçekliği konu
edinir.
B) Bilimler birbirlerine indirgenemez.
C) Bilim, tümüyle akılcı bir etkinliktir.
D) Bilim, geçmişten günümüze artarak
ilerleyen bir yapıya sahiptir.


13. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel
yöntemin aşamalarından
değildir?
A) Olguların saptanması
B) Hipotezlerin kurulması
C) Yasalara ulaşılması
D) Ön yargıların oluşması


14. Aşağıdakilerden hangisi, bilimsel
bilgiyi değerli kılan niteliklerden
değildir?
A) Toplumların gelişmesine katkı
sağlaması
B) Teknolojiye uygulanması
C) Göreceli olması
D) Geçerli ve güvenilir olması


15. Bilimi anlamak ve açıklamak
için bilim adamları topluluğunun
etkinliklerini incelemek
gerekir.
• Bilime ait temel sorular ve
onlara verilebilecek doğru cevapların
genel çerçevesi, bilim
adamları topluluğunun
paradigmasında çizilir.
Yukarıda verilen görüşleri savunan
düşünür aşağıdakilerden
hangisidir?
A) C. G. Hempel
B) T. Khun
C) H. Reichenbach
D) R. Carnap


16. “Varlık var mıdır” sorusuna
“yoktur” şeklinde cevap veren
düşünce akımı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Nihilizm B) İdealizm
C) Realizm D) Rasyonalizm


17. Madde ve ruh olmak üzere özce
iki farklı töz olduğunu savunan
dualist düşünür aşağıdakilerden
hangisidir?
A) K. Marx B) F. Hegel
C) T. Hobbes D) R. Descartes


18. Aşağıdakilerden hangisi varlık
felsefesinde ele alınan sorulardan
biridir?
A) Bilimin yöntemi nasıl olmalıdır?
B) Evrende bir düzen var mıdır?
C) Doğru bilginin ölçütü nedir?
D) Bilginin kaynağı nedir?


19. • Her varlık atomlardan oluşmuştur.
(Demokritos)
• Varlık, cisimlerden oluşmuştur.
(Thomas Hobbes)
• Maddi olan, düşünsel olanı
meydana getirir. (Karl Marx)
Verilen görüşlerin ortak özelliği
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Varlık’ı madde olarak kabul etmeleri
B) Varlık’ı idea olarak kabul etmeleri
C) Varlık’ı oluş olarak kabul etmeleri
D) Varlık’ı fenomen olarak kabul
etmeleri


20. Varlığı idea olarak kabul eden
görüşün temsilcileri hangisinde
birlikte verilmiştir?
A) Aristoteles - Platon
B) Platon - T. Hobbes
C) Aristoteles - E. Husserl
D) E. Husserl - T. Hobbes


Cevaplar:

1. D
2. D
3. C
4. B
5. C
6. D
7. C
8. A
9. D
10. A
11. C
12. B
13. D
14. C
15. B
16. A
17. D
18. B
19. A
20. A


alıntı
 

Üst